Persondatapolitik

Spalte 1: 

Mortang Advokater - Privatlivspolitik

Denne hjemmeside ejes og drives af Mortang Advokat, Folehavevej 1, 2970 Hørsholm, CVR-nr. 18075784, tlf. 45766200, fax 45766207, email mortang@mortang.dk.

MA og advokaterne i Mortang Advokater er i medfør af retsplejeloven underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Vilkår og betingelser for brug af www.mortang.dk samt www.moedeadvokat.dk

Brugen af www.mortang.dk og www.moedeadvokat.dk (herefter "Hjemmesiden") er underlagt nedenstående betingelser. Såfremt du ikke kan acceptere betingelserne, beder vi dig forlade Hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på Hjemmesiden gøres offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed. Mortang Advokater tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at
indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret.

Indholdet er ikke ment som og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke Mortang Advokater ikke har kontrol.

Mortang Advokater tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Hjemmesiden ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. Mortang Advokater garanterer imidlertid ikke, at Hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra Hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra Hjemmesiden.

Links

Der må ikke frames eller deep-linkes til denne Hjemmeside. Det er tilladt at linke til Hjemmesidens forside på en loyal og ikke-konkurrerende måde.
Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Du må alene benytte Hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver dig. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Mortang Advokater.

Behandling af personoplysninger

I Mortang Advokaters persondatapolitik redegøres der for, hvordan Mortang Advokater anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger hjemmesiden.

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet.

Cookies
Mortang Advokaters hjemmeside bruger som hovedregel ikke cookies. Hjemmesiden anvender dog enkelte sessionscookies. Du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende Mortang Advokaters hjemmeside.

Indsamling ved besøg på Mortang Advokaters hjemmeside
Mortang Advokater har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.

Når du har besøgt hjemmesiden, indsamles følgende oplysninger om dig:

1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
2. Hvilken browser du bruger,
3. Hvilken ip-adresse du har, samt
4. Eventuelt hvilket brugernavn du har.

Når du browser på nettet, efterlader du dig et "elektronisk spor", som afslører, hvor du har været. Det spor opstår i kraft af, at din browser sender informationer til en server, f.eks. "Jeg vil gerne se siden, der hører til adressen www.mortang.dk".

De fleste browsere fortæller om deres fabrikat og versionsnummer, f.eks. Google Chrome. Serveren kan så returnere den side du har bedt om, således at den vises korrekt med netop din browser.

Samtidig med at din browser beder om www.mortang.dk sender den nogle andre informationer til den pågældende server, herunder bl.a. din ip-adresse (din "adresse" på internettet). Serveren ved så, hvor den side, som du har bedt om, skal sendes hen.

Afhængigt af det operativsystem og den browser du bruger, sender browseren ofte også dit brugernavn til serveren - det brugernavn du anvender, når du logger på din maskine.

Andre indsamlinger
Mortang Advokater indsamler oplysninger om dig, når du f.eks. benytter dig af login-funktionen. Mortang Advokater indsamler i den forbindelse personoplysninger som f.eks. navn, adresse, stilling, e-mailadresse, telefonnummer, arbejdsplads mv. E-mailadresser anvendes udelukkende til at ajourføre dine loginoplysninger og behandles fortroligt. Du kan kontakte Mortang Advokater, hvis du vil slettes.

Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt og overføres ikke til lande uden for EU/EØS.

Du kan få nærmere oplysninger om de oplysninger, som Mortang Advokater har registreret om dig, ved at rette henvendelse hertil. Du kan i den forbindelse uden betaling få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger eller bede om, at Mortang Advokater ophører med behandlingen af dine oplysninger.
Formålet med indsamlingen

De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan Mortang Advokater bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på www.mortang.dk.

Mortang Advokater kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra f.eks. en søgemaskine.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af Mortang Advokaters hjemmeside.

Indsamling ved henvendelse i en konkret sag
Ved henvendelse til Mortang Advokater via internettet i forbindelse med en konkret sag, eller hvis din henvendelse giver anledning til, at der oprettes en sag, vil din henvendelse blive gemt elektronisk samt skrevet ud og lagt på sagen.

Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven.

Lovvalg og værneting

Brugen af denne Hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrører Hjemmesiden, skal behandles af de danske domstole.

Spalte 2: 

Mortang Advokaters behandling af personoplysninger

I forbindelse med Mortang Advokaters behandling af en inkassosag, indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig. Det samme gælder eventuelle retssager, der måtte udspringe af din inkassosag og andre sagstyper.

Mortang Advokater er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager
og/eller indsamler om dig. Du kan kontakte os pr. e-mail på persondata@mortang.dk, tlf. 45 76 62 00 eller pr. brev til Mortang Advokater Folehavevej 1, 2970 Hørsholm.

Mortang Advokater har ikke en databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Hvilke oplysninger indsamler vi, og hvor fra?
Mortang Advokaters behandling af personoplysninger, kan omfatte følgende:
- Navn
- E-mail
- Adresse
- Telefonnumre
- Andre kontaktdata
- Oplysninger om gældsforhold
- Økonomiske forhold
- Arbejdsmæssige og sociale forhold
- Cpr. nr.
- Helbredsoplysninger
- Strafferetlige oplysninger

Mortang Advokater modtager sådanne oplysninger om dig fra vores klient, som du skylder penge til (også kaldet kreditor).

Tilsvarende kan vi modtage oplysninger fra andre, der måtte have kendskab til dine personlige forhold, f.eks. din advokat eller en anden repræsentant.

Derudover videregiver du nogle gange selv personoplysninger til Mortang Advokater. Det kan ske under en telefonsamtale, ved fremsendelse af e-mail eller brev, eller under et retsmøde i foged- eller civilretten.

Det er som udgangspunkt op til dig selv, om du selv vil give os personoplysninger. Dog har du under et møde i fogedretten pligt til at dele visse personoplysninger om dig selv.

Mortang Advokater henter løbende oplysninger om dine stamdata, som f.eks. navn og adresse, fra offentligt tilgængelige databaser. På den måde sikre vi, at oplysningerne er opdaterede og korrekte.

Vi henter yderligere oplysninger om dine økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder diverse databaser og sociale medier.

Oplysninger om dig vil blive registreret og gemt på sagen, såfremt de er nødvendige for

Mortang Advokaters inddrivelse og behandling af sagen. Dette gælder uanset, hvor vi modtager dataene fra.

Hvad bruger Mortang Advokater oplysningerne til?
Mortang Advokater registrerer og bruger dine personoplysninger med det ene formål at opnå betaling af kreditors tilgodehavende. Vi vil under denne proces, om nødvendigt, foretage udlæg i eventuelle værdifulde aktiver, som du måtte eje, jf. retsplejelovens regler herom.

Dette sker, således at aktiverne enten kan sælges på tvangsauktion, eller for at sikre kreditors rettigheder på anden vis.

Følsomme personoplysninger, som f.eks. helbredsoplysninger, vil alene blive registreret, hvis de er nødvendige for at fastlægge kravet eller gennemføre inddrivelsen, eller hvis det er oplysninger du selv har givet os, vores repræsentant eller klient, eller offentliggjort på anden vis.

Vi indhenter oplysninger om dit cpr.nr. og om dine almindelige stamdata (navn, adresse m.m.), alene med det formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert.
Mortang Advokater anvender ikke personoplysninger til automatiske afgørelser, herunder profilering.

Under Mortang Advokaters behandling af sagen, kan det blive aktuelt at videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende:

- Kreditor
- Klienter
- Domstolene
- Inkassokonsulenter
- Advokater eller andre, der møder på Mortang Advokaters vegne
- Vognmænd, låsesmed eller andre håndværkere, der måtte antages under en fogedsag
- SKAT
- Din udlejer, eller andre der skal orienteres om et eventuelt udlæg i et aktiv
- Aktionshuse der skal varetage salget af eventuelle aktiver vi måtte få udlæg i
- Kreditoplysningsbureauer
Mortang Advokater overfører ikke dine oplysninger til udlandet, medmindre du selv flytter dertil.

Har vi lov til det?

Mortang Advokaters behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens (persondataforordningen) artikel 6, stk. 1, litra f samt hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e og f.

Den legitime interesse, der begrunder vores behandling af oplysningerne, er kreditors interesse i at opnå betaling af sit tilgodehavende.

Mortang Advokater skal derfor ikke indhente dit samtykke til denne behandling af dine personoplysninger.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger
Vi kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Mortang Advokater opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger i 5 år fra sagens endelige afslutning.

Når vi afgør, hvor længe dine oplysninger skal opbevares, vurdere vi, om gælden er indfriet, om der er opstået uenighed om kravet eller sagsbehandlingen, samt hvor længe vi kan risikere at blive mødt af et krav, som følge af vores behandling af sagen.

Mortang Advokater kan efter omstændighederne opbevare dine personoplysninger i 10 år fra sagens endelige afslutning, da den absolutte forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 3, litra 4, er 10 år.

Sletningen af personoplysninger vil ske periodisk og derfor ikke nødagtigt 5 år efter sagens endelige afslutning.

Følsomme personoplysninger vil blive slettet, når opbevaringen af disse ikke længere er nødvendig for sagen, dog senest under hensyn til ovennævnte frister.

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet
Databeskyttelsesforordningen (persondataforordningen) giver dig en række rettigheder i forhold til Mortang Advokaters behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte Mortang Advokater. Under hensyn til behandlingen af din anmodning, anmodes du venligst at sende denne pr. e-mail til mortang@mortang.dk eller pr. brev til Mortang Advokater Folehavevej 1, 2970 Hørsholm. Du kan også vælge at ringe på 45 76 62 00, men vi anbefaler, at du retter skriftlig henvendelse.

Retten til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger Mortang Advokater har om dig.

Retten til at få rettet forkerte oplysninger (berigtigelse)
Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

Retten til at blive slettet (retten til at blive glemt)
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de oplysninger, som Mortang Advokater har registreret, inden det generelle sletningstidspunkt forekommer.

Retten til begrænset behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må vi fremover kun behandle oplysningerne om dig (opbevaring undtaget) med dit samtykke hertil, eller med henblik på fastlæggelsen af, hvorvidt et retskrav kan gøres gældende eller forsvares, for at beskytte en person eller hvis vigtige samfundsinteresser taler herfor.

Retten til at transmittere oplysninger (retten til dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Dette forudsætter dog, at Mortang Advokaters behandling af oplysninger om dig foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at du selv har givet os oplysningerne. Alle tre kriterier skal være opfyldt, før du får ret til dataportabilitet.

Da Mortang Advokater ikke behandler personoplysninger modtaget direkte fra dig automatisk, finder retten til dataportabilitet ikke anvendelse i inkassosager der behandles af Mortang Advokater.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du ønsker at gøre brug af denne rettighed, skal du kontakte Mortang Advokater.
Under hensyn til behandlingen af din anmodning, anmodes du venligst at sende denne pr. e-mail til persondata@mortang.dk eller pr. brev til Mortang Advokater Folehavevej 1, 2970 Hørsholm. Du kan også vælge at ringe på 45 76 62 00, men vi anbefaler, at du retter skriftlig henvendelse.

Yderligere information
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesfo....

Klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den møde Mortang Advokater behandler dine personoplysninger. Du kan finde Datatilsynets oplysninger her https://www.datatilsynet.dk/forside/.