Forligsmægling og mediation

Spalte 1: 

MORTANG ADVOKATER bistår ofte klienter ved mediation og andre strukturerede forligsforhandlinger og anser derfor konfliktløsning som et af virksomhedens kernekompetenceområder. Vi har stor erfaring med den vurdering af processuelle risici, der ofte ligger forud beslutningen om at påbegynde en mediation og selve forligsmæglingen.

Mediation er en uformel proces, hvor mediator på parternes initiativ bistår parterne med selv at bringe deres konflikt til afslutning ved aftale.

Det er i dag almindeligt, at enten domstolene eller parterne selv, med udgangspunkt i en vurdering af de processuelle risici, tager initiativ til at gennemføre en forligsmægling eller mediation.

Spalte 2: 

Endvidere kan det være angivet direkte i en kontrakt, at et egentligt søgsmål kun kan anlægges, hvis der forinden har været forligsforhandlinger mellem parterne.

Hos MORTANG ADVOKATER opfatter vi mediation som et vigtigt værktøj, der er særligt hensigtsmæssigt i sager, hvor det vurderes, at en retssag enten er for risikabel eller vil være langvarig og omkostningstung. Mediation er således en mulighed for at løse en tvist hurtigt og med et tilfredsstillende resultat. Mediation er endvidere en god løsning i sager, hvor samarbejdet med modparten ikke ønskes ophævet på grund af tvisten, og hvor det derfor er vigtigt, at parterne når frem til en mindelig løsning.