Klientoplysninger​

Det følger af de advokatetiske regler pkt. 13, at advokater af egen drift skal oplyse klienterne om følgende forhold:

Grundlæggende

Advokaterne hos Mortang Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Mortang Advokater

Folehavevej 1

2970 Hørsholm

Tlf.: +45 4576 6200

består af følgende selvstændige advokatvirksomheder:

Mortang Advokater

v/Tom Mortang

CVR nr.: 18075784

E-mail: mortang@mortang.dk 

Klientkonto: Spar Nord, Reg. 9056 konto 1580 011 000

Advokat Mike Steen Hansen

CVR-nr.: 21089036

E-mail: msh@mortang.dk 

Klientkonto: Nordea, Reg. 2229 konto 7562 606 496

Vi gør opmærksom på, at indeståender på klientkonto er omfattet af samme regler om dækning af indskud som indeståender på private konti, i tilfælde af at et pengeinstitut bliver nødlidende. Hvis et pengeinstitut tages under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne således miste eventuelle indeståender, der overstiger et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder.

Forsikring

Mortang Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Mortang Advokaters ansvarsforsikring og garanti er tegnet i HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø og CNA Hardy, Hammerensgade 6, 1267 København K.

Offentligt og forsikringsdækket retshjælp

Når Mortang Advokater påtager sig en opgave, undersøger Mortang Advokater i hvilket omfang, der kan opnås forsikringsmæssig (retshjælp) eller offentlig retshjælp ifølge gældende lov. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af honoraret mv. og om de mulige konsekvenser for klienten.

God advokatskik

Samtlige advokater i Danmark skal overholde retsplejelovens regler om god advokatskik. Både Mortang Advokaters klienter og eventuelle modparter kan klage til Advokatnævnet, som fører tilsyn med danske advokaters overholdelse af de advokatetiske regler, og som kan pålægge sanktioner, hvis vores rådgivning og adfærd måtte give anledning hertil.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om tavshedspligt og interessekonflikter.

Mortang Advokater tager dette meget alvorligt. Alle i Mortang Advokater er pålagt tavshedspligt, og derudover har Mortang Advokaters sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.​

Det forekommer, at vi må sige nej tak til sager, fordi der er risiko for interessekonflikt. Ved interessekonflikt forstås eksempelvis den situation, at Mortang Advokater allerede repræsenterer modparten, men der kan også opstå interessekonflikt i andre situationer.

Hos Mortang Advokater gennemgår alle nye sager en grundig prøvelse for derved at undgå, at der kan være risiko for interessekonflikt, og vi evaluerer løbende vores procedurer med henblik på konstant forbedring.

Mortang Advokater har en høj grad af ekspertise inden for det særlige retsområde, som regulerer advokaters forhold. Vores advokater har bl.a. ført en række principielle sager, herunder i Højesteret, hvori omfanget af ansvaret og de formelle regler om advokatskik er blevet gjort til genstand for domstolsprøvelse.

I tilfælde af en tvist om honorar opkrævet af Mortang Advokater og/eller utilfredshed med en af Mortang Advokaters adfærd, kan kunden klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Regler mod hvidvask

Mortang Advokater er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Ifølge loven er advokater forpligtet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag.

Derudover er advokater forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. I tilfælde af mistanke er advokater forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Ifølge loven om forebyggende foranstaltninger har Mortang Advokater samtidig udarbejdet interne regler, der netop omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.

Lovvalg og værneting

Mortang Advokaters ydelser, rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.​

Om Mortang Advokater​

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores motivation og eksistensberettigelse.

læs vores cookiedeklaration

Kontakt

Mortang Advokater

(+45) 45 76 62 00

mortang@mortang.dk

CVR: 18075784

Copyright © Mortang Advokater 2024 Alle rettigheder forbeholdes​.